บริการรับเหมาแรงงาน

รับจ้างเหมาแรงงาน รับเหมาช่วง เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของธุรกิจต่ำลง และสามารถควบคุมกำลังผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองนโยบายการศึกษามาสู่ภาคปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ทักษะชีวิต และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง
4. เพื่อเป็นประสบการณ์อ้างอิง ในอนาคต
5. เพื่อเตรียมบุคลากร ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง (โดยบริษัทจัดเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพ)

สาขาที่ฝึกงาน

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก
แผนกวิชาแม่พิมพ์โลหะ

SPB POWER SERVICE

เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการรับเหมาแรงงานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิ รวมถึงทีมงานบริหารรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับแนวคิดและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านงาน บริการรับเหมาแรงงาน สรรหาแรงงานพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพศักยภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสังคมที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความต้องการของทางลูกค้า คำนึงถึงความพึงพอใจและการให้บริการ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการบริหารงานบุคคล

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในการใช้บริการ

ลดค่าใช้จ่าย

1. ขบวนการสรรหาพนักงาน
2. ค่าจ้าง และสวัสดิการ
3. ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น ประกันสังคม กองทุนทดแทนและอื่น ๆ

ลดเวลาทำงาน

1. การสรรหาพนักงาน
2. การอบรม และปฐมนิเทศ
3. การดูแลติดตามพนักงาน
4. การแก้ปัญหาด้านแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ

1. การควบคุมดูแลการทำงานลดการหยุด งาน และควบคุมเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ
2. ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลาและ ลดปัญหาการนัดหยุดงาน
3. ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม และลดจำนวนพนักงาน

Customers

ขบวนการสรรหา

 • รับสมัครงานผ่าน เพจ Facebook
 • รับสมัครผ่าน QR. Code
 • แจกใบปลิว
 • บอร์ดรับสมัครงาน
 • Job Fair
 • จัดหางานตามต่างจังหวัด
 • รถขยายเสียงโฆษณา
 • ค่ายทหาร/ สถานศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์ตามสายรถ
 • เพื่อนแนะนำเพื่อน
 • โครงการหางานให้ญาติพี่น้อง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์