เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ประธานกรรมการ
คุณโสภี บุญอนันธนสาร
รองประธานกรรมการ
คุณสุวัฒน์ บุญอนันธนสาร


เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการรับเหมาแรงงานมาเป็นเวลากว่า 21 ปี โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิ รวมถึงทีมงานบริหารรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับแนวคิดและมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานด้านงาน บริการรับเหมาแรงงาน สรรหาแรงงานพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพศักยภาพ ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสังคมที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความเข้าใจถึงความต้องการของทางลูกค้า คำนึงถึงความพึงพอใจและการให้บริการซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการบริหารงานบุคคล

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ในการใช้บริการ

ลดค่าใช้จ่าย

1. ขบวนการสรรหาพนักงาน
2. ค่าจ้าง และสวัสดิการ
3. ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น ประกันสังคม กองทุนทดแทนและอื่น ๆ

ลดเวลาทำงาน

1. การสรรหาพนักงาน
2. การอบรม และปฐมนิเทศ
3. การดูแลติดตามพนักงาน
4. การแก้ปัญหาด้านแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ

1. การควบคุมดูแลการทำงานลดการหยุด งาน และควบคุมเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ
2. ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลาและ ลดปัญหาการนัดหยุดงาน
3. ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม และลดจำนวนพนักงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์